Algemene voorwaarden GRIZZ Energy Gum®

 

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen GRIZZ Energy Gum®, zijnde een handelsnaam van Infigo Entertainment BV, verder aan te duiden als: GRIZZ, en de afnemer, van welke aard dan ook, alsmede op de daaruit voortvloeiende verbintenissen. Afwijkingen kunnen uitsluitend schriftelijk met GRIZZ overeengekomen worden.

1.2 Onder de "afnemers" wordt in deze voorwaarden verstaan de afnemer, dan wel een ieder die met GRIZZ een overeenkomst aangaat of wil aangaan, of voor wie GRIZZ een aanbieding doet of een leverantie of prestatie verricht, alsmede diens rechtsopvolgers.

1.3 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig of van toepassing is, blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht en zal de bepaling worden aangepast.

1.4 Inkoop- en andere voorwaarden, welke de afnemer van toepassing verklaart, binden GRIZZ niet, tenzij deze schriftelijk door GRIZZ zijn aanvaard. Een dergelijke aanvaarding mag niet worden afgeleid uit de omstandigheid dat GRIZZ een mededeling van de afnemer dat deze de voorwaarden van GRIZZ niet aanvaardt en zijn eigen voorwaarden toepasselijk verklaart onweersproken laat.

Artikel 2 Aanbiedingen

2.1 Alle door GRIZZ gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2.2 Alle afbeeldingen, tekeningen en gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, productspecificaties enz. gelden slechts bij benadering. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen in beginsel geen aanleiding tot schadevergoeding en/of kosteloze ontbinding zijn.

2.3 Door GRIZZ verstrekte prijslijsten, brochures, drukwerk etc. zijn aan wijzigingen onderhevig en gelden niet als offerte.

2.4 GRIZZ behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgave van redenen te weigeren, (deel-) betaling vooraf te verlangen of zekerheidsstelling te verlangen.

Artikel 3 Opdracht

3.1 De afnemer is ten opzichte van GRIZZ volledig verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens vermeld in de opdracht. Een gedane opdracht bindt de afnemer.

3.2 GRIZZ biedt de afnemer de mogelijkheid om opdrachten per e-mail, brief of via de website te plaatsen. Na ontvangst van de elektronische factuur is de afnemer verplicht het totaalbedrag van de bestelling per ommegaande te voldoen, tenzij de afnemer en GRIZZ vooraf schriftelijk anders zijn overeengekomen.

3.3 Bij het plaatsen van een opdracht bij GRIZZ dient de afnemer zichzelf te identificeren. GRIZZ is gerechtigd om er volledig op te vertrouwen dat de gegevens met betrekking tot de opdracht, voor wat betreft de inhoud en de vorm, die zij van de afnemer ontvangt, de correcte gegevens zijn.

Artikel 4 Totstandkoming van overeenkomsten

4.1 Een overeenkomst komt tot stand nadat GRIZZ de ontvangst van een opdracht schriftelijk of per email heeft bevestigd of nadat GRIZZ met de uitvoering van de opdracht is begonnen. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de afnemer daartegen binnen twee werkdagen schriftelijk bezwaar maakt.

4.2 Aanvullingen en wijzigingen op een overeenkomst, binden GRIZZ slechts voor zover zij door GRIZZ schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 5 Prijzen

5.1 Alle prijzen en tarieven in zakelijke aanbiedingen zijn in euro's en exclusief BTW als ook exclusief kosten van verzending, tenzij anders vermeld. Prijzen worden in de webshop en gedurende het bestelproces inclusief BTW weergegeven.

5.2 De prijzen van producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de GRIZZ geen invloed op heeft, worden met variabele prijzen aangeboden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

Artikel 6 Betaling

6.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling vooraf te geschieden door storting of overmaking op de door GRIZZ aangewezen bankrekening of door betaling met creditcard of iDeal. Indien betaling op rekening is overeengekomen geldt dat het totaalbedrag binnen 14 dagen na factuurdatum op de bankrekening van GRIZZ dient te zijn bijgeschreven. De op de bankafschriften van GRIZZ vermelde valutadag wordt als dag van betaling aangemerkt.

6.2 Zolang GRIZZ geen kredietlimiet op afnemer heeft ontvangen wordt alleen tegen vooruitbetaling van de factuur geleverd. Een kredietlimiet kan op verzoek worden aangevraagd bij de eerste bestelling. (Semi)overheidsinstellingen kunnen direct op rekening kopen. Particuliere afnemers dienen altijd vooruit te betalen of gebruik te maken van de mogelijkheden die Afterpay biedt.

6.3 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen zal betaling plaatsvinden zonder verrekening of opschorting uit welken hoofde dan ook.

6.4 Al hetgeen de afnemer betaalt strekt allereerst tot voldoening van verschuldigde rente en/of (invorderings)kosten en vervolgens tot voldoening van de oudste openstaande facturen.

6.5 Indien de afnemer de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal de afnemer van rechtswege in verzuim zijn en heeft GRIZZ, onverminderd haar overige toekomende rechten, het recht te harer keuze aan de afnemer over het gehele verschuldigde bedrag rente in rekening te brengen, uitmakende de op dat moment geldende wettelijke rente, vermeerdert met een opslag van 3% op jaarbasis. Deze rente zal worden berekend vanaf de vervaldag van de betrokken factuur tot en met de dag der algehele voldoening. Bovendien komen alle te maken buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten voor rekening van de afnemer. De hoogte van de aan GRIZZ verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten is gelijk aan 15% van de hoofdsom, met een minimum van €40,-.

6.6 Indien GRIZZ daartoe aanleiding ziet, kan GRIZZ nadere zekerheid verlangen, bij gebreke waarvan zij de uitvoering van de overeenkomst mag opschorten.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

7.1 Alle geleverde zaken blijven eigendom van GRIZZ totdat de afnemer volledig aan de betalingsverplichting voortvloeiende uit de overeenkomst heeft voldaan.

7.2 De afnemer mist het recht de door GRIZZ geleverde zaken aan derden af te staan, in (onder)pand of stille verpanding te geven totdat de gehele koopsom en eventueel de daarbij komende kosten volledig zijn betaald.

7.3 In geval de afnemer enige verplichting voortvloeiend uit de rechtsverhouding met GRIZZ, in het bijzonder de betalingsverplichting, niet of niet volledig nakomt, is GRIZZ gerechtigd om na ingebrekestelling de geleverde zaken terug te nemen, in welk geval de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst is ontbonden, onverminderd het recht van GRIZZ tot het vorderen van kosten van schade en interesten.

7.4 De afnemer is gehouden, onverkort het bovenstaande, zorgvuldig om te gaan met de geleverde zaken, zolang daarvan geen volledige betaling heeft plaatsgevonden.

7.5 De afnemer is verplicht de geleverde zaken waarvan het eigendom bij GRIZZ berust afgescheiden te bewaren dan wel anderszins individualiseerbaar opgeslagen te houden.

7.6 Voorts is de afnemer gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven op verzoek van GRIZZ.

Artikel 8 Termijn en Levering

8.1 Alle door GRIZZ genoemde (leverings)termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan GRIZZ bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn. Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan,vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat, onverminderd hetgeen hierna is bepaald omtrent overmacht.

8.2 Overschrijding van de door GRIZZ opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de afnemer nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst.

8.3 Indien is overeengekomen dat de leveringen in fasen zullen plaatsvinden, mag GRIZZ de leveringen van de volgende fasen uitstellen, totdat de afnemer de voltooiing van de voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en aan al zijn (financiële) verplichtingen inzake de deellevering heeft voldaan. Ingeval van deelleveringen is GRIZZ gerechtigd deze afzonderlijk te factureren.

8.4 Indien de goederen na het verstrijken van de levertijd voor de afnemer beschikbaar zijn, doch niet door hem worden afgenomen, dan worden de goederen te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico.

8.5 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vindt levering plaats vanaf magazijn of fabrikant. Vanaf het moment van ontvangst van de goederen door de afnemer gaan alle risico's van verlies, vergaan, beschadigingen etc. ongeacht de oorzaak daarvan, over op de afnemer.

8.6 Levering geschiedt altijd achter de eerste drempel van de eerste deur. Indien u de bezorger opdracht geeft tot verdere levering dan de eerste drempel van de eerste deur kunt u een marktconforme nacalculatie verwachten. Palletleveringen geschieden tot de eerste drempel van de eerste deur.

8.7 Voor palletzendingen met levering op de Waddeneilanden of andere moeilijk bereikbare bestemmingen, is er een toeslag mogelijk, onze klantenservice zal u hierover voor levering informeren.U behoudt het recht om de koop te ontbinden als u zich niet kunt vinden in deze extra kosten.

8.8 Palletzendingen worden altijd 1x aangeboden, indien u niet aanwezig bent kan er een transporttoeslag worden berekend voor een 2e zending met een maximum van €50,- excl. BTW.

Artikel 9 Transport

9.1 GRIZZ bepaalt de wijze van transport, verzending, verpakking en dergelijke. Verzending/vervoer van goederen geschiedt voor rekening en risico van GRIZZ tot het moment van ontvangst van de goederen door afnemer. Zakelijke klanten dienen binnen 24 uur eventuele transportschade en manco's te melden via de retourprocedure, buiten deze termijn vervalt het eventuele recht op vervanging of vergoeding. Zichtbare schade aan de verpakking dient direct te worden vermeld bij de vervoerder, indien u dit niet meldt vervalt het eventuele recht op vervanging of vergoeding. Bij retourzending van de goederen door afnemer geschiedt dit geheel voor rekening en risico van de afnemer. Bij beschadiging of zoekraken van de door afnemer teruggezonden goederen is afnemer verantwoordelijk voor de kosten hiervan. Nog openstaande bedragen voor de betreffende order dienen door afnemer te allen tijde volledig te worden voldaan. Alleen indien de goederen onbeschadigd op het retouradres zijn aangekomen zal GRIZZ overgaan tot kwijtschelding van openstaande bedragen of terugbetaling van reeds voldane bedragen. Indien u een zending weigert, zijn voor onze zakelijke klanten de standaard retourvoorwaarden van toepassing conform de retourvoorwaarden op onze website. Voor particuliere afnemers volgt GRIZZ altijd de wet koop op afstand.

Artikel 10 Reclame

10.1 De afnemer is verplicht de zaken direct na aflevering te inspecteren op gebreken. Eventuele reclames met betrekking tot de geleverde zaken worden door GRIZZ slechts in behandeling genomen indien zij binnen 14 dagen na levering schriftelijk aan GRIZZ kenbaar zijn gemaakt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de gebreken en met verwijzing naar het nummer van de factuur of, bij gebreke hiervan, van de verzendnota of orderbevestiging. Na het verstrijken van deze termijn wordt de afnemer geacht het geleverde te hebben goedgekeurd.

10.2 Geringe afwijkingen in kwaliteit van de geleverde zaken, welke technisch onvermijdelijk zijn dan wel in het handelsverkeer algemeen worden toegelaten, kunnen geen grond opleveren voor reclame noch voor ontbinding van de overeenkomst.

10.3 Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk en binnen een termijn van 14 dagen na factuurdatum te worden ingediend. Na het verstrijken van deze termijn wordt de afnemer geacht de factuur te hebben goedgekeurd.

10.4 Voor particulieren hanteert GRIZZ Energy Gum® de wet: Koop op Afstand: je mag het artikel ongeacht de reden terugsturen. Wel binnen 14 dagen na levering bij ons melden via email. Het artikel dient in originele staat en verpakking teruggestuurd te worden. In originele staat betekent dat je het artikel wel mag bekijken maar niet dragen/gebruiken/proeven. Ook zakelijke klanten kunnen een artikel retourneren. Binnen 14 dagen na levering kunt je de retouraanvraag bij ons aanmelden via email. Na beoordeling van je aanvraag ontvang je per e-mail meer informatie over de procedure.

De kosten van het terugsturen van de producten zijn voor de afnemer. Uitzonderingen bij het retourneren zijn die artikelen die speciaal voor jou als klant vervaardigd zijn zoals bijvoorbeeld private- of co-label producten. Ook artikelen die beschadigd of incompleet zijn kunnen niet worden geretourneerd.

Zodra wij de retourzending in ongeschonden toestand hebben ontvangen, wordt binnen 14 dagen de aankoopprijs teruggestort op de rekening waarmee de zending is betaald.

Voor zakelijke klanten geldt dat, na ontvangst van de zending, er binnen 10 werkdagen een creditnota wordt opgemaakt en aan jou wordt toegezonden.

10.5 Zakelijke klanten dienen een creditnota te verrekenen met eventuele openstaande debet facturen. Indien er nog geen openstaande debet facturen zijn zal de creditnota blijven staan om te verrekenen. Terugstorting van de creditnota zal plaatsvinden op schriftelijk verzoek van de klant.

Artikel 11 Garantie en aansprakelijkheid

11.1 GRIZZ garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.

11.2 Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie, GRIZZ verstrekt geen garantie of service op artikelen die niet bij GRIZZ zijn gekocht.

11.3 GRIZZ is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de afnemer of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van GRIZZ.

11.4 GRIZZ is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en omzetderving.

11.5 Indien GRIZZ, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product waardoor de schade is veroorzaakt.

11.6 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen;

a. indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met schriftelijke toestemming van GRIZZ zijn verricht;

b. indien gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;

c. indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid.

11.7 De afnemer is gehouden GRIZZ te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de overeenkomst tegen GRIZZ mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de afnemer dienen te komen. De afnemer is verplicht het product aan GRIZZ te retourneren om zodoende een goede beoordeling en afhandeling van de garantie-aanspraak te bewerkstelligen. Indien een klacht gegrond wordt verklaard verplicht GRIZZ zich tot het leveren van een gelijkwaardig product mits anders overeengekomen.

11.8 Naast deze garantiebepalingen blijven wettelijke garantiebepalingen van kracht.

Artikel 12 Overmacht

12.1 In geval van overmacht is GRIZZ niet gehouden haar verplichtingen jegens de afnemer na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

12.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de afnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer door een land opgelegde lockdowns, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Artikel 13 Verzuim

13.1 De afnemer wordt geacht van rechtswege in verzuim te zijn en de (resterende) schuld zal onmiddellijk opeisbaar zijn ingeval:

a. De afnemer enige verplichting van de overeenkomst, in het bijzonder de betaling, niet of niet tijdig nakomt;

b. GRIZZ goede gronden heeft te vrezen dat de afnemer in de nakoming zal tekortschieten en deze niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning met opgave van die gronden om zich binnen een bij die aanmaning gestelde redelijk termijn bereid te verklaren zijn verplichtingen na te komen;

c. De afnemer zijn eigen faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn vermogen wordt gelegd en dit niet binnen 10 dagen na beslaglegging wordt opgeheven;

d. De afnemer overgaat c.q. besluit tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat c.q. besluit tot wijziging van de doelstelling van zijn bedrijf of tot ontbinding;

e. Van overlijden, indien de afnemer een natuurlijk persoon is.

13.2 GRIZZ is in de in 13.1 genoemde gevallen gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar toekomende rechten, zoals rechten ten aanzien van reeds vervallen kosten of rente en het recht op schadevergoeding, en zonder dat ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst daartoe is vereist.

a. de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling aan de afnemer en/of

b. enig door de afnemer aan GRIZZ verschuldigd bedrag terstond en in zijn geheel op te eisen en/of

c. het op grond van artikel 7 gevestigde eigendomsvoorbehoud in te roepen.

Artikel 14 Persoonsgegevens

14.1 GRIZZ zal de gegevens van de afnemer uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. GRIZZ neemt daarbij de van toepassing zijnde privacy-regel- en wetgeving in acht.

14.2 Je kunt altijd aan GRIZZ vragen welke gegevens over jou worden verwerkt. Hiertoe kun je een e-mail sturen. Ook kun je per e-mail aan GRIZZ vragen verbeteringen, aanvullingen of andere correcties aan te brengen, die GRIZZ zo spoedig mogelijk zal verwerken.

14.3 Een nieuwsbrief of andere reclame-uitingen worden uitsluitend toegezonden wanneer jij je daar tijdens registratie actief (opt-in) voor hebt opgegeven. Indien je geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie dan kun je GRIZZ hiervan op de hoogte stellen.

Artikel 15 Levering buiten Nederland, maar binnen de EU

15.1 Om in aanmerking te komen voor het ICL-tarief (intracommunautaire levering) dien je een geldig BTW-nr op te geven dat overeenstemt met het vestigingsadres van jouw onderneming of stichting.

Artikel 16 Toepasselijk recht

16.1 Op alle tussen partijen gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook al bevindt de afnemer zich in het buitenland.

16.2 Alle geschillen voortvloeiende uit of verbandhoudende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zullen voor zover de wet zulks toelaat, worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam of de in de woonplaats van de afnemer bevoegde rechter, naar keuze van GRIZZ, tenzij anders is overeengekomen.